Aktualności

Walne Zebranie Członków

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans Vesna.
Minął czwarty rok działalności Vesny i w związku z tym zgodnie z zapisami statutu odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wyborcze Walne Zebranie członków odbędzie się w dniu 26 kwietnia ( piątek), o godz. 18.00 w Gnojniku (sala Pizzeri Torino).

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu wszystkich Członków (poprzez przesłanie potwierdzenia obecności na adres: stowarzyszenie.vesna@gmail.com), oraz przesyłanie ewentualnych zmian do proponowanego porządku Wyborczego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Vesna. Na zgłoszenia czekamy w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.


Proponowany Porządek Wyborczego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia VESNA:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór Przewodniczącego walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz Członków Komisji Wyborczej.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za 2017 rok oraz za całą kadencję.
4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji od ostatniego sprawozdania.
5. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Przedstawienie planu działalności na 2017 r.
9. Przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia Vesna